Ευρυτανία

Προέλευση Τοπωνυμίου

α. Από τον βασιλιά της Εύρυτο.
β. Από τα άφθονα τρεχούμενα νερά: εύρυτος χώρα (ευ+ρέω)